باید احساس خطر کرد

همان که مقام معظم رهبری فرمودند: پرهیز از اصطکاک

تفاهم با دوستان ، مخاصمه با دشمنان

امروز اگر چنانچه خدای نخواسته یک خللی وارد بشود در این جمهوری اسلامی، نمیدانید که با ما چه خواهند کرد، و می دانید ان شاءالله ، باید هم بدانید.

 

باید احساس خطربکنید برای جمهوری اسلامی و همه احساس خطر بکنید. ...

خود ما متوجه باشیم که کارهایی انجام بدهیم و طریقه هایی را انتخاب کنیم که به طور سلامت با هم برخورد کنیم .

اگر هم اشکال داریم ، مثل اشکال طلبه های مدرسه با هم رفتار کنیم ، دوستند با هم. خوب ! آقایانی که بسیاریشان اهل مدرسه اند، دوست اند، رفیق اند، برادرند، سر یک مبحثی داد و قال هم باهم می کنند، بعد از اینکه مباحثه تمام شد، با هم می نشینند چای می خورند و دوستی می کنند.

شما با هم دشمنی ندارید. شما همه یک مقصد دارید و آن این است که به آن چیزی که اسلام فرموده است برسید. امید است که برسید ان شاءالله.

وقتی مقصد واحدباشد و مقصود همه یک مطلب باشد و آن اسلام، باید فکر بکنید که اگر یک صحبتی برخلاف باشد که یک وقت خدای نخواسته به حیثیت جمهوری اسلامی صدمه بزند، ازآن جلوگیری کنید، خودتان را باز دارید از او. در عین حالی که در همه جا باید مناقشه باشد، لکن مناقشات طلبگی ، مناقشات علمی .

در محضر علمای بزرگ هم مثل میرزای شیرازی که دو تا درس - از قراری که برای من نقل کردند - دو تا درس ایشان می گفتند و پنج ساعت هم طول می کشید، همه داد و قالها بوده است، اما مخاصمه نبوده ، مباحثه بوده.

(اما) یک وقت مخاصمه هست،این طرف می خواهد او را بکوبد، آن طرف می خواهد او رابکوبد،

این، نه راه اسلام است، نه مقصد اسلامی می تواند داشته باشد، مقصد اسلامی نمی شود...

 باید معایب را گفت ، باید دنبال مطلب رفت ، باید نقایص را گفت ، لکن روی هم رفته ما باید همه امور را بسنجیم ، یعنی ، وضع امروزی ما با دنیا و گرفتاری ما دردنیا و در کشور خودمان. با این وضع ما باید برخورد بکنیم، یعنی، با این دید که مسائل راروی هم بریزیم و جنبه های مخالف و موافقش را با هم جمع بکنیم و درست تامل بکنیم و تعمق بکنیم و آن وقت وارد کار بشویم.

/ 0 نظر / 8 بازدید