کوران و کران

عشق به یک چیز کور و کر می کند...

ملت شده است شبیه تماشاچیان فوتبال.

اول تیم خود را انتخاب می کنند و بعد شروع می کنند به تشویق.

بعضی وقتها هم نمی توانند احساساتشان را کنترل کنند و کارهای ضداخلاقی و ...

فقط یک کارشناس بی طرف می تواند ضعف ها را ببیند. و آنها که عقلشان اسیر اخساساتشان نیست.

یک اتفاق جالب دیگر: چند تا از معلمها داشتند نظرشان را تحمیل می کردند به یک معلم دیگر... فقط و فقط کاندیدای... در خط رهبری است...

تبلیغ یعنی آگاهی دادن نه تحمیل کردن.

امروز آن بیچاره شاکی شده بود که: هیچ کدامشان دلیلی ندارند برای خدایی کاندیدایشان.

/ 0 نظر / 8 بازدید