ای خفته شب تیره، هنگام دعا آمد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                             وی نفس جفا پیشه، هنگام وفا آمد

 

بنگر به سوی روزن، بگشای در توبه

 

                           پرداخته کن خانه، هین نوبت ما آمد

 

از جرم و جفا جویی، چون دست نمی شویی

 

                             بر روی بزن آبی، میقات صلا آمد

 

زین قبله به یاد آری، چون رو به لحد آری

      

                             سودت نکند حسرت، آن گه که قضا آمد

 

زین قبله بجو نوری، تا شمع لحد باشد

 

                             آن نور شود گلشن، چون نور خدا آمد

 

                                                   

                                                                مولوی

 

************************

پرداخته کن: فراهم کن، مرتب کن

لحد: گور، شکاف گور

 

/ 0 نظر / 3 بازدید