چه می پرسی ميان سينه دل چيست؟

                      خرد چون سوز پيدا کرد دل شد

                      دل از ذوق تپش دل بود ليکن

                      چو يک دم از تپش افتاد گِل شد

اين هم يک دوبيتی به ياد اقبال لاهوری شاعر و روشنفکر مسلمان از خطه پاکستان

/ 0 نظر / 2 بازدید