درایت

عقل موهبتی است برای تشخیص حسن و قبح. زشتی و زیبایی.

همچون احساس که موهبتی الهی است: مثبت مثل محبت و منفی مثل کینه و نفرت.

حب الشیئ یُعمی و یُصِم. محبت یک چیز انسان را کور و کر می کند.

اما عقل حیف می شود وقتی که احساسات غلیان کند.

و این خلاف اصل است.

کاش عقلمان را حیف نکنیم.

/ 0 نظر / 8 بازدید